تجهیزات پزشکی بیمارستانی و هتلینگ شرکت طب کاراندسته بندی های برتر این هفته طب کاران


تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3.K شرکت طب کاران

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3.K شرکت طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت اتاق عمل جنرال 2-GN5.N شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت اتاق عمل جنرال 2-GN5.N شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران


تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

100 تومان 70 تومان

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

ترالی اورژانس ( ABS ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

145 تومان 70 تومان

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تجهیزات پزشکی طب کاران صندلی تابوره طرح گرد مدل T3

تجهیزات پزشکی طب کاران صندلی تابوره طرح گرد مدل T3

100 تومان

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

نمره 4.00 از 5

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره طرح زین اسبی مدل T5 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

نمره 1.00 از 5

تابوره طرح زین اسبی مدل T5 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت خون گیری مدل (B1.N ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت خون گیری مدل (B1.N ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تجهیزات پزشکی طب کاران صندلی تابوره طرح گرد مدل T3

تجهیزات پزشکی طب کاران صندلی تابوره طرح گرد مدل T3

100 تومان

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

نمره 4.00 از 5

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره طرح زین اسبی مدل T5 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

نمره 1.00 از 5

تابوره طرح زین اسبی مدل T5 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

ایده هدیه عمومی

مقاوم و مستحکم پرقدرت و دقیق

خرید

تخفیف ویژه

جدید با بهترین قیمت

خرید

حراج ویژه طب کاران


تخت ماساژ تاشو مدل ( MSG 1 ) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت ماساژ تاشو مدل ( MSG 1 ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت انتقال بیمار ترانسفر شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

30%
تخفیف

تخت انتقال بیمار ترانسفر شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3.K شرکت طب کاران

30%
تخفیف

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3.K شرکت طب کاران

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

صندلی همراه بیمار مدل( N1 )شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

صندلی همراه بیمار مدل( N1 )شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت اتاق عمل جنرال 2-GN5.N شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

30%
تخفیف

تخت اتاق عمل جنرال 2-GN5.N شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان
فروخته شده: 0
در دسترس:5تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کره مدل ( T4 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح آنتوسی مدلT2 شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت پوست و مو

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران
تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران
تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران
تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخفیفات ویژه طب کاران


مشاهده مجموعه ها


تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

اطلاعات بیشتر


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان
افزودن به سبد خرید


تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان
افزودن به سبد خرید


یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان
افزودن به سبد خرید


تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

145 تومان 70 تومان

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

100 تومان

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران


تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

145 تومان 70 تومان

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

100 تومان

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران


تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران

تخت لیپوساکشن و لیپوماتیک تجهیزات پزشکی و پوستی طب کاران


تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت پوست مو زیبایی و چشم و لیزر تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

تخت دامپزشکی مدل D3 تجهیزات دامپزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت دندانپزشکی ( یونیت صندلی ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

یونیت چشم پزشکی ( اپتومتری ) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

 تخت جراحی پت (دامپزشکی) مدل D5  شرکت طب کاران 

145 تومان 70 تومان

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

تابوره بدون پشتی (مدل T0 ) شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

یونیت گوش و حلق و بینی ( یونیت صندلی ) ENT.W  شرکت طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

تخت زنان و زایمان فول اتومات مدل ( LDR ) شرکت طب کاران

100 تومان

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت بستری بیمار مدل ( IC42 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

تخت بستری بیمار مدل BP3 شرکت تولیدی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت معاینه و لیزر مدل ( V2 ) تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

 تخت معاینهV1 مدل ( V1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

 تخت معاینهCH محصول شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت جراحیSK3 و تخت لیزر (شیمی درمانی) تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان 70 تومان

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران

تخت اتاق عمل جنرال مدل ( GN4.N ) تجهیزات پزشکی طب کاران


تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

تخت سه شکن ( تخت بستری )CPR تجهیزات پزشکی طب کاران 

100 تومان 70 تومان

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

تابوره طرح کاوو ( مدل T1 ) شرکت تجهیزات پزشکی طب کاران

100 تومان

مشاهده سبد خرید شما